Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | DE MARKETINGFUNDATIE

E-mail: info@demarketingfundatie.nl
Website: www.demarketingfundatie.nl

INHOUDSOPGAVE (KLIKBAAR)

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Aanbiedingen en offertes
 4. Aanvaarding
 5. Prijzen
 6. Betaling & Betalingstermijn
 7. Gevolgen niet tijdig betalen
 8. Opschortingsrecht
 9. Verrekening
 10. Verzekering
 11. Garantie
 12. Uitvoering van de overeenkomst
 13. Informatiestrekking door de klant
 14. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 15. Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
 16. Intellectueel eigendom  
 17. Boetebeding
 18. Vrijwaring
 19. Klachten
 20. Ingebrekestelling
 21. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 22. Aansprakelijkheid de MarketingFundatie
 23. Vervaltermijn
 24. Recht op ontbinding
 25. Overmacht
 26. Wijziging van de overeenkomst 
 27. Wijziging algemene voorwaarden
 28. Overgang van rechten
 29. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Algemene voorwaarden de MarketingFundatie

1 Definities

 1. de MarketingFundatie: de MarketingFundatie, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 80124461.
 2. Klant: degene met wie de MarketingFundatie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: de MarketingFundatie en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de MarketingFundatie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van de MarketingFundatie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt de MarketingFundatie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt de MarketingFundatie slechts nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd of nadat de klant de betaling zoals vermeld in de offerte heeft voldaan, tenzij de algemene voorwaarden van de MarketingFundatie voorafgaand aan de aanvaarding door de klant zijn meegedeeld en door de klant zijn aanvaard.

5 Prijzen

 1. Alle prijzen die de MarketingFundatie hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die de MarketingFundatie hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de MarketingFundatie te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door de MarketingFundatie een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. de MarketingFundatie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de MarketingFundatie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. de MarketingFundatie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal de MarketingFundatie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met de MarketingFundatie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6 Betalingen en betalingstermijn

 1. de MarketingFundatie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat de MarketingFundatie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. de MarketingFundatie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de MarketingFundatie gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de MarketingFundatie. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de MarketingFundatie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van de MarketingFundatie op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de MarketingFundatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de MarketingFundatie te betalen. 


8 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

9 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan de MarketingFundatie te verrekenen met een vordering op de MarketingFundatie. 

10 Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van de MarketingFundatie die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van de MarketingFundatie de polis van deze verzekeringen ter inzage.

11 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de MarketingFundatie enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

12 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. de MarketingFundatie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. de MarketingFundatie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de MarketingFundatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de MarketingFundatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. De MarketingFundatie zal de klant de mogelijkheid bieden om feedback te geven op ontwerpen die in het kader van de overeenkomst worden ontwikkeld.
 7. Feedbackrondes worden schriftelijk of elektronisch afgehandeld binnen een redelijke termijn na het indienen van het ontwerp door de MarketingFundatie.
 8. De klant heeft recht op twee feedbackrondes, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 9. De klant verplicht zich om tijdig en duidelijk geformuleerde feedback te verstrekken, zodat de MarketingFundatie deze adequaat kan verwerken.
 10. De MarketingFundatie behoudt zich het recht voor om het aantal feedbackrondes te beperken tot twee, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 11. Indien de klant extra feedbackrondes wenst na het bereiken van het overeengekomen aantal, kan de MarketingFundatie hiervoor additionele kosten in rekening brengen, volgens de geldende tarieven.
 12. Het niet tijdig verstrekken van feedback door de klant kan leiden tot vertraging in de oplevering van het definitieve ontwerp en eventuele extra kosten voor de klant.
 13. De MarketingFundatie zal zich inspannen om de feedback van de klant zo goed mogelijk te verwerken, maar behoudt zich het recht voor om creatieve beslissingen te nemen in het belang van het ontwerp.
 14. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp door de klant, is de MarketingFundatie niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken die voortvloeien uit de door de klant verstrekte feedback.

13 Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan de MarketingFundatie.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de MarketingFundatie de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de MarketingFundatie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

14 Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen de MarketingFundatie en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant de MarketingFundatie schriftelijk in gebreke stellen. 

15 Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.  

16 Intellectueel eigendom 

 1. de MarketingFundatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de MarketingFundatie (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

17 Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 2. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 3. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de MarketingFundatie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

18 Vrijwaring

De klant vrijwaart de MarketingFundatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de MarketingFundatie geleverde producten en/of diensten. 

19 Klachten

 1. De klant dient een door de MarketingFundatie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de MarketingFundatie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen de MarketingFundatie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat de MarketingFundatie in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de MarketingFundatie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de MarketingFundatie.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling de MarketingFundatie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

21 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als de MarketingFundatie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de MarketingFundatie verschuldigd zijn. 

22 Aansprakelijkheid de MarketingFundatie

 1. de MarketingFundatie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien de MarketingFundatie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. de MarketingFundatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien de MarketingFundatie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van de MarketingFundatie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

24 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de MarketingFundatie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door de MarketingFundatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat de MarketingFundatie in verzuim is. 
 3. de MarketingFundatie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien de MarketingFundatie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

25 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de MarketingFundatie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan de MarketingFundatie kan worden toegerekend in een van de wil van de MarketingFundatie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van de MarketingFundatie kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor de MarketingFundatie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de MarketingFundatie er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. de MarketingFundatie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

26 Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

27 Wijziging algemene voorwaarden

 1. de MarketingFundatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de MarketingFundatie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

28 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de MarketingFundatie. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

29 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de MarketingFundatie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

30 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de MarketingFundatie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 oktober 2020.

Update p.12 – Feedbackronden – 12 feb 2024